เนื่องด้วยเสนาสนะภายในวัด (กุฎี) ได้สร้างมาเป็นเวลานานเกิดความชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะที่พระคุณเจ้าจะใช้เป็นที่จำวัดในการเจริญสมณะธรรม ชาวบ้านโนนทองและพระสงฆ์วัดกาญจนาราม จึงได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิสังขรณ์เนาสนะให้อยู่ในภสาพที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ และร่วมแสดงมุติตาสักการะในงานฉลองสมณะศักดิ์พัดยศ พระครูประสิทธิ์กาญจนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม พุทธศาสานิกชนชาวบ้านโนนทอง จึงได้ร่วมใจจัดงานฉลองสมณะศักดิ์พัดยศ ขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศัทธาทุกท่านร่วมสมทบทุนทำบุญในงานนี้โดยทั่วถึงกัน
ด้วยอานุภาพพระรัตนตรัยและด้วยอำนาจอานุภาพแห่งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ขอจงรวมกันเป็นพลวปัจจัยมีกำลังกล้า ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวปราศจากอุปัทวันตรายและอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์จงทุกประการ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติทุกประการ ตลอดกาลนาน เทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา  08.00 น. ร่วมขบวนแห่พัดยศจากวัดเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมในงาน
เวลา 12.20 น. ฟังพระธรรมเทศนาแสดงอานิสงส์ 1 กัณฑ์
เวลา 13.20 น. ถวายทักขิณานุปทานแด่พระสงฆ์
เวลา 14.00 น. ศิษยานุศิษย์แสดงมุฑิตาสักการะแด่พระครูประสิทธิ์กาญจนาภรณ์
เวลา 15.00 น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี และทอดผ้าป่า ถวายแด่พระสงฆ์


Advertisements